https://omgxr.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com:443/AD-bd5e5bd8-69c2-488f-9052-a8e7bf196d7b.jpg
https://omgxr.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com:443/AD-03032deb-cb1f-4944-82fd-93cd48012682.jpg
https://omgxr.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com:443/AD-c727f239-a90d-4fc5-b441-2f334e3c85a9.jpg
https://omgxr.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com:443/AD-32856e29-8909-47d3-b198-cbfee600ff0c.jpg
https://omgxr.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com:443/AD-f35d949d-29b5-480e-800a-659bbfd36507.jpg
https://omgxr.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com:443/AD-114b6ca5-863a-4c4e-aecb-b7ec97ca35eb.jpg
https://omgxr.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com:443/AD-bd5e5bd8-69c2-488f-9052-a8e7bf196d7b.jpg
https://omgxr.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com:443/AD-03032deb-cb1f-4944-82fd-93cd48012682.jpg
https://omgxr.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com:443/AD-c727f239-a90d-4fc5-b441-2f334e3c85a9.jpg
https://omgxr.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com:443/AD-32856e29-8909-47d3-b198-cbfee600ff0c.jpg
https://omgxr.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com:443/AD-f35d949d-29b5-480e-800a-659bbfd36507.jpg
阿斯加德之怒(Asgard's Wrath)
2019-10-10 发行商:Oculus | 5.0 https://c1.omgxr.top/site/2023/images/xx_l5.png
单人
动作
冒险
英文
Meta
像凡人一样战斗。 像神一样崛起。 沉浸在北欧神话的传奇世界中,成为下一个伟大的阿斯加德神。 磨砺你的剑术,将你自己的战斗风格带入下一级战斗。 拥有不同类别的凡人英雄,解决比生命更大的谜题,并将动物变成你带领战斗的战士伙伴。
评价
https://c1.omgxr.top/avatar/e0b47432937c7c94b84935c439cfa6cd.png
陷入于幻境gi4as9
超棒
游戏玩法:
https://c1.omgxr.top/a8a024f400c3d864d1610e2b181383b0 ser_v1_2x.png
剑者孤尘
超棒
神作 画面效果: 故事剧情: